Allmänt

Denna policy beskriver hur 24fitstore.nu nedan benämnd 24fitstore.nu, hanterar dina personuppgifter. 24fitstore.nu ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För 24fitstore.nu är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på våra hemsidor och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser. 

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

24fitstore.nu är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida eller i annan kommunikation med 24fitstore.nu så som telefon, mail, sms eller liknande tjänster som behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar 24fitstore.nu ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, offertförfrågningar eller annan kommunikation med 24fitstore.nu som exempelvis produktförfrågningar, reklamationer, byten eller andra typer av serviceärenden samt när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på 24fitstore.nu och dess webbutiker/hemsidor.


Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, ip-nummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer. Vi kan själva komma att samla in finansiell information och information om dina köpvanor hos oss. 

Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Vid offertförfrågningar sparar vi namn och kontaktuppgifter i form av e-postadress och/eller telefonnummer, mobilnummer samt uppgifter som är relevanta för att vi ska kunna återge relevant och korrekt information som i vissa fall kan innebära adress, personnummer/organisationsnummer och betalningsinformation.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta 24fitstore.nu. I sådant fall kommer 24fitstore.nu inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till. Se vidare under avsnitt [Rätten till dina personuppgifter] nedan.

Syfte 1: Behandling med stöd av ditt samtycke

Rättslig grund: Fullföljande av åtaganden, och en hög servicenivå gentemot kund/ potentiell kund med relevant information.

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att 24fitstore.nu behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Syfte 2: Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (Köpvillkor)

Dina personuppgifter används av 24fitstore.nu för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Syfte 3: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs,

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter används av 24fitstore.nu för att fullfölja våra åtaganden mot lagstiftning, detta kan vara bokföringslagen eller annan lagstiftning som förpliktiga oss följa lagar och förordningar.

Syfte 4: Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att kunna ge dig personliga och relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se vidare under avsnitt [Rätten till dina personuppgifter] nedan.

24fitstore.nu behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos 24fitstore.nu, för att fullgöra våra åtaganden mot kund och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan exempelvis handla om att leverera varor eller avisera paketleverans via SMS. Återkoppling i service/reklamationsärenden via vårt ärendehanteringssystem. 

Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till kunden kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med kunden.

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. 24fitstore.nu kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

 

Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan. 

Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att automatiskt samla in information om dig när du använder 24fitstore.nus hemsidor och leverera en bättre upplevelse på 24fitstore.nus hemsidor. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen på 24fitstore.nus hemsidor.

För mer information om cookies och hur du kan påverka användningen av cookies se nedan.

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies ovan. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

 

Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för 24fitstore.nus räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt 24fitstore.nus instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag. 

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis,

  • att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,
  • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i  samband med leveranser,
  • att tryckerier kan få dina adressuppgifter för printning av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,
  • att samarbetspartners kan få dina personuppgifter för att ge dig anpassade erbjudanden baserade på din köphistorik i digitala kanaler, som t.ex. facebook och google m.fl
  • att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
  • att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,
  • att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata 24fitstore.nus rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, och
  • att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av Fähallen AB eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.
  • Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför 24fitstore.nu. 

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På 24fitstore.nu skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

 

Rätten till dina personuppgifter

Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och 24fitstore.nu (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för 24fitstore.nu att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt.